از روزی که کازینو تاسیس شد بازی پوکر بر تاج و تخت آن تکیه زد، در این بازی همه چیز بر پایه شانس نیست. حتی کارت های دست تان نمی تواند از شما یک برنده قطعی بسازد، این بازی یک جنگ تمام عیار با کت و شلوار است. هر کسی که دور میز پوکر می نشیند با یک استراتژی آمده است یکی بلوف می زند یکی کلد کالینگ می کند آن یکی با زیر نظر گرفتن رفتار بازیکنان دور میز سعی می کند تا دست بازیکنان را بخواند، اما همه آنها از همین جا شروع کرده اند آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم ، محبوب ترین نوع بازی پوکر. در این مقاله ابتدا به آموزش بازی تگزاس هولدم می پردازیم و در پایان این متن فیلم آموزشی آن را نیز خواهیم دید.

انواع ﺑﺎزﯼ ﭘﻮﮐﺮ

پوکر نام بازی تخصصی و گروهی است که با شانس و بلوف زدن فراوان همراه است دراین بازی کسی که بهترین دست را دارد برنده می شود . پوکر انواع مختلفی دارد اما محبوب ترین آن تگزاس هولدم است و سپس شاید بتوان گفت پوکر اوماها اما هستند بازی های دیگری همانند رز ،پنج و هفت کارتی،پوکر چینی ، و آناناس که هیچگاه نتوانستند به گرد پای تگزاس هولدم برسند از طرفی هم در کازینو هم در سایت شرط بندی تگزاس هولدم بازی می شو.

آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم

اولین نکته ای که در آموزش پوکر بیان می شود این است که بازی در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ از دیلر یا کارت پخش کن که در واقع مدیر میز است شروع می شود و ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 2 ﻛﺎرت داده ﻣﻲﺷﻮد ، در سمت چپ دیلر به ترتیب Small Bling و بعد Big Blind نشسته اند که مقدار شرط Big Blind باید دو برابر شرط Small Bling باشد که البته کمترین شرط روی میز است. در واﻗﻊ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر از اﻳﻦ ﭘﺲ از این دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SB و BB ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان BB را ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از آن دور ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺎ بزندکه به آن  Fold  گفته می شود . ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﻛﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ (Raise) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان Raise ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ BB اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise در ﭘﻮﻛﺮ تگزاس هولدم

از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise ﭘﻮﻛﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود :

  • Limit
  • No limit
  • Pot Limit

در ﻧﻮع Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ BB اﺳﺖ و این کار ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4 دور اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮع Pot Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزی ﭘﻮت (Pot) ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان Raise ﺗﻮپ زد. در ﻧﻮع No Limit ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻌﺪ از Raise ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآن دور ﺑﺎزی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻳﻚ دور،SB ﺑﺮاﺑﺮ10و BB ﺑﺮاﺑﺮ20 اﺳﺖ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ 60 اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ،ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎن 60 را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

کارت های مشترک در پوکر :

ﺳﻪ ﻛﺎرت Flop

بعد از ﭘﺎﻳﺎن دور اول ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر هولدم ، 3 ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻮﻛﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Flop ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی بازی پوکر ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼمﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check  ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ Raise ﺟﺎ زده و Fold ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﻌﺪی اﺷﺘﺮاﻛﻲ رو ﻣﻲﺷﻮد .

 

ﻳﻚ ﻛﺎرت Turn ﻳﺎ Fourth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور دوم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ،یک ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ از 6 ﻛﺎرتﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Turn ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮطﺑﻨﺪ بازی پوکر ، اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد.در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮط SB ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از وی ﻛﻪ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﺎFold ﻛﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اشتراکی رو می شود.

ﻳﻚ ﻛﺎرت River ﻳﺎ Fifth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور ﺳﻮم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر ،یک ﻛﺎرت دیگر ﻛﻪ ﻛﺎرت آﺧﺮ اﺳﺖ رو می ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ پنج ﺗﺎﻳﻲ ازهفت ﻛﺎرت ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ River ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raiseﻛﻨﺪ ﻳﺎ Fold ﻛﻨﺪ.در ﻫﺮ دور ﺑﺎزی اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ Fold ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻮد،ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از رو ﺷﺪن ﻛﺎرت آﺧﺮ ﻳﺎ River و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺷﺮط ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر داشته باشد، Show Down ﻳﺎ دﻳﺪن دﺳﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرت آﺧﺮ ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﺎرﺗﻬﺎﻳﺶ را روﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲﺑﺮد.اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،Split ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

حال می توانید با دیدن این فیلم آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم بصورت کامل روند و اصطلاحات جاری پوکر را درک کنید.

چه در سایت شرط بندی بازی انفجار و  پیش بینی فوتبال را تجربه کنید چه در کازینوهای لاس وگاس بازی کنید همواره می توانید به سایت ایران بت به عنوان یک مجموعه کامل از نظر آموزش بازی های کازینو و آموزش شرط بندی  اعتماد کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!