قمار ایران

قمار چگونه وارد تاریخ ایران شده است ؟

هیچکس نمیتواند دقیقا بگوید که پیدایش قمار ایران به کی برمیگردد و از کجا نشات میگیرد و یا اینکه اولین قمارباز جهان چه کسی بوده است. در تمدن‌های باستانی که کارت‌ها و تاس‌های کنونی ایجاد نشده بودند، انسان‌ها از سنگ ریزه‌ها، چوب‌ها و یا استخوان‌های شماره‌گزاری نشده بدین منظور استفاده می‌نمودند. قماربازی در ایران در…