کمیته المپیک

لغو بازی های المپیک 2020

در روزهای اخیر شایعات زیادی در محافل ورزشی در رابطه با لغو یا عقب افتادن المپیک 2021 ژاپن شنیده می شود . با وجود اینکه فعلا کمیته بین المللی المپیک بیانیه رسمی منتشر نکرده است اما باز هم برگزاری المپیک و پار المپیک در هاله ای ا ابهام قرار دارد . تمام این شایعات از…